زبان آموزی

بازی‌های آوایی (2): آگاهی درون هجایی

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
پور‌سعید زاهد، حورا
سال چاپ: 
1398

بازی‌های آوایی (4): آگاهی واجی (‌ب)

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
پور‌سعید زاهد، حورا
سال چاپ: 
1398

بازی‌های آوایی (3): آگاهی واجی - الف

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
پور‌سعید زاهد، حورا
سال چاپ: 
1398

کتاب زبان‌آموزی 4 تا 5 سال

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
کلهر، لیلا
سال چاپ: 
1398

بازی‌های آوایی (1): آگاهی هجایی

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
سال چاپ: 
1396

زبان‌آموزی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
راستین، اکرم
سال چاپ: 
1396

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دادرس، محمد
دستجردی کاظمی، مهدی
نعمت‌زاده، شهین
سال چاپ: 
1396

مهارت‌های نوشتاری پیش‌دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
حسینی اخگر، سیده‌لیلا
سال چاپ: 
1396

زبان‌آموزی پیش‌دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
حسینی اخگر، سیده‌لیلا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - زبان آموزی