مطالعات اجتماعی

نادرشاه افشار

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
افشارفر، ناصر
چاپ اول سال: 
1397

تاریخ ترسناک جهان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
دیری، تری
چاپ اول سال: 
1397

اصول و مبانی GIS

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عربی، مهدی
حق‌بیان، سارا
چاپ اول سال: 
1395

هدیه‌های سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ربکا، کریگ
چاپ اول سال: 
1395

ساختمان‌های دوستدار زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کولمن، میریام
چاپ اول سال: 
1396

بازمصرف و بازکاهی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هیوئیت، سالی
چاپ اول سال: 
1397

آب و صرفه‌جویی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه نویسندگان
چاپ اول سال: 
1397

کتاب کار و تمرین مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رضایی، محمد
موسوی رسولی، سید‌هاشم
مقیمیان، جواد
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار و تمرین مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رضایی، محمد
موسوی رسولی، سید‌هاشم
مقیمیان، جواد
چاپ اول سال: 
1396

با دندی و قندی در سرزمین زنبورهای عسل

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بختیاری، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی