مطالعات اجتماعی

زنان پیشرو: داستان‌هایی برای دختران ایران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نظری، الهام
سهراب، گلچهره
چاپ اول سال: 
1398

حق دارم کودک باشم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سر، آلن
چاپ اول سال: 
1398

مصری‌های معرکه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دیری، تری
چاپ اول سال: 
1397

کوروش بزرگ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نجیبی، زهرا
اقبال‌پور، امیرهوشنگ
چاپ اول سال: 
1397

بازیافت و باز هم بازیافت

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه نویسندگان
چاپ اول سال: 
1397

فایده بازیافت

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بارکر، جف
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی