مطالعات اجتماعی

اصول و مبانی GIS

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عربی، مهدی
حق‌بیان، سارا
چاپ اول سال: 
1395

هدیه‌های سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ربکا، کریگ
چاپ اول سال: 
1395

با دندی و قندی در سرزمین زنبورهای عسل

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بختیاری، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1396

با دندی و قندی در یک روز بارانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بختیاری، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1396

با دندی و قندی در یک روز بارانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بختیاری، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1396

اطلس جهان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رویستون، سوهوک آنجلا
چاپ اول سال: 
1395

دریاها و اقیانوس‌های جهان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
منصور، جوزف
چاپ اول سال: 
1395

طبیعت جهان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
منصور، جوزف
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی