مطالعات اجتماعی

نادرشاه افشار

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
افشارفر، ناصر
چاپ اول سال: 
1397

تاریخ ترسناک جهان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
دیری، تری
چاپ اول سال: 
1397

اصول و مبانی GIS

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عربی، مهدی
حق‌بیان، سارا
چاپ اول سال: 
1395

هدیه‌های سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ربکا، کریگ
چاپ اول سال: 
1395

ساختمان‌های دوستدار زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کولمن، میریام
چاپ اول سال: 
1396

بازمصرف و بازکاهی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هیوئیت، سالی
چاپ اول سال: 
1397

آب و صرفه‌جویی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه نویسندگان
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی