تاریخ

تاریخ پایه دهم نظام جدید

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فرجیان، زینب
عظیم‌بیک، مریم
چاپ اول سال: 
1397

تاریخ پایه یازدهم نظام جدید

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لطفی، ریحانه
محرمی، ارغوان
سعیدیان، سکینه‌سادات
چاپ اول سال: 
1397

تاریخ پایه 10 و 11 نظام جدید

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لطفی، ریحانه
فرجیان، زینب
صادقی، محمدحسین
شایان آذر، بهرام
چاپ اول سال: 
1397

برنامه‌ریزی اسرائیل در قدس

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
جبارین، یوسف رفیق
چاپ اول سال: 
1397

آدم‌ربایی در لیبی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
پالیزبان، مهدیه
چاپ اول سال: 
1397

نادرشاه افشار

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
افشارفر، ناصر
چاپ اول سال: 
1397

زمزمه جدایی: تاریخ هرات

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
اسکندری، حسین
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - تاریخ