زبان‌های خارجی

Oxford Elmentary Leamers

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کراولی، آنجلا
چاپ اول سال: 
1396

انگلیسی جامع دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فهیمی، زهرا
سعیدی، رضا
چاپ اول سال: 
1396

The Indian Parrot

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروگان، حمید
چاپ اول سال: 
1396

واژگان تصویری زبان دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نوربخش، حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1396

Vision Plus 2

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاوشکی، حسین
عسکری ازغندی، مجید
کریستینا اوئرتاش، آبریل
چاپ اول سال: 
1396

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه یازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ذو‌الفقاری، مهدی
باقری، فهیمه
مقصود، نوید
استیری، فرشته
چاپ اول سال: 
1396

انگلیسی جامع یاز‌دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فهیمی، زهرا
سعیدی، رضا
چاپ اول سال: 
1396

انگلیسی دهم کانگرو

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قانع، مریم
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار 11، انگلیسی2

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
خزایی، حمید
باقری، بابک
چاپ اول سال: 
1396

انگلیسی جمع‌بندی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یعقوبی‌فرد، امید
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - زبان‌های خارجی