زبان‌های خارجی

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دوازدهم (FilmBook12)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسکری ازغندی، مجید
ذوالفقاری، مهدی
محمدی‌زاده، کیوان
سال چاپ: 
1399

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه یازدهم (FilmBook11)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسکری ازغندی، مجید
ذوالفقاری، مهدی
باقری، فهیمه
مقصود، نوید
سال چاپ: 
1399

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دهم (FilmBook10)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسکری ازغندی، مجید
ذوالفقاری، مهدی
سمائی‌نیا، فهیمه
باقری، فهیمه
سال چاپ: 
1399

آموزش زبان آلمانی For Dummies

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کریستنسن، پائولینا
فاکس، آن
فاستر، وندی
سال چاپ: 
1398

Vision Plus 3

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسگری ازغندی، مجید
هورتس آبریل، کریستینا
سال چاپ: 
1397

کارپوشه زبان انگلیسی پایه دوازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
زینل لنگرودی، رضا
فراهانی، حسین
سال چاپ: 
1397

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دوازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ذوالفقاری، مهدی
محمدی‌زاد، کیوان
سال چاپ: 
1397

مبانی زبان فرانسه FOR DUMMIES

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لاولس ، لورا کی
اروتوپولوس، زوئی
سال چاپ: 
1397

Oxford Elmentary Leamers

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کراولی، آنجلا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - زبان‌های خارجی