زبان‌های خارجی

Vision Plus 3

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسگری ازغندی، مجید
هورتس آبریل، کریستینا
چاپ اول سال: 
1397

کارپوشه زبان انگلیسی پایه دوازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
زینل لنگرودی، رضا
فراهانی، حسین
چاپ اول سال: 
1397

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دوازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ذوالفقاری، مهدی
محمدی‌زاد، کیوان
چاپ اول سال: 
1397

مبانی زبان فرانسه FOR DUMMIES

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لاولس ، لورا کی
اروتوپولوس، زوئی
چاپ اول سال: 
1397

Oxford Elmentary Leamers

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کراولی، آنجلا
چاپ اول سال: 
1396

انگلیسی جامع دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فهیمی، زهرا
سعیدی، رضا
چاپ اول سال: 
1396

The Indian Parrot

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروگان، حمید
چاپ اول سال: 
1396

واژگان تصویری زبان دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نوربخش، حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1396

Vision Plus 2

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاوشکی، حسین
عسکری ازغندی، مجید
کریستینا اوئرتاش، آبریل
چاپ اول سال: 
1396

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه یازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ذو‌الفقاری، مهدی
باقری، فهیمه
مقصود، نوید
استیری، فرشته
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - زبان‌های خارجی