زبان‌های خارجی

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه یازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ذو‌الفقاری، مهدی
باقری، فهیمه
مقصود، نوید
استیری، فرشته
سال چاپ: 
1396

انگلیسی جامع یاز‌دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فهیمی، زهرا
سعیدی، رضا
سال چاپ: 
1396

انگلیسی دهم کانگرو

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قانع، مریم
سال چاپ: 
1396

کتاب کار 11، انگلیسی2

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
خزایی، حمید
باقری، بابک
سال چاپ: 
1396

انگلیسی جمع‌بندی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یعقوبی‌فرد، امید
سال چاپ: 
1396

اکو کار انگلیسی English Tenth Grade

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عاشوری، علی
ابراهیمی، سعید
سال چاپ: 
1395

امتحانوفن نهایی انگلیسی 3

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یعقوبی‌فرد، امید
سال چاپ: 
1395

کارپوشه زبان انگلیسی پایه دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فراهانی، حسین
زینل‌لنگرودی، رضا
سال چاپ: 
1395

Vision Plus 1

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هو ارتاس آبریل، کریستینا
ذوالفقاری، مهدی
هاوشکی، حسین
عباسی، ابوالقاسم
سال چاپ: 
1395

کتاب جامع پایه دهم خط سفید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ذوالفقاری، مهدی
سمایی‌نیا، فهیمه
باقری، فهیمه
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - زبان‌های خارجی