سواد رسانه ای

سواد رسانه‌‌ای: راهنمای آموزش سواد رسانه‌ای برای اولیا

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
دشتی، محمد
چاپ اول سال: 
1395

فرهنگ آموزش ورسانه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
بختیاری، ابوالفضل
بهناز ، حق‌بین
چاپ اول سال: 
1395

ماهیت‌شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
علی‌عسگر‌ی ‌رنانی، مهدی
چاپ اول سال: 
1394
Subscribe to RSS - سواد رسانه ای