سواد رسانه ای

فرهنگ آموزش ورسانه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
بختیاری، ابوالفضل
بهناز ، حق‌بین
سال چاپ: 
1395

ماهیت‌شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
علی‌عسگر‌ی ‌رنانی، مهدی
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - سواد رسانه ای