سواد رسانه ای

سواد خبری

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
فلسفی، سید غلامرضا
سلیمی، مریم
سال چاپ: 
1399

دلم جای دیگرست: مهارت‌های مدیریت فضای مجازی در خانواده

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نصیری، بهاره
بختیاری، آمنه
طاهری، مرضیه
سال چاپ: 
1397

فرهنگ آموزش ورسانه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
بختیاری، ابوالفضل
بهناز ، حق‌بین
سال چاپ: 
1395

ماهیت‌شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
علی‌عسگر‌ی ‌رنانی، مهدی
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - سواد رسانه ای