شیمی

آزمایشگاه شیمی آشنایی با لوازم و کاربرد آنها، علائم هشداردهنده و نکات ایمنی در آزمایشگاه شیمی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
پور‌حسن، صابر
محمودیان، علی
تشویقی، حمیده
وقاری، وحید
سال چاپ: 
1398