علوم تربیتی

مبانی روش تحقیق در روان‌شناسی تربیتی

ناشر: 
مخاطب: 
کارشناسان
مؤلف: 
بهادری خسروشاهی، جعفر
چاپ اول سال: 
1396

مددکاری اجتماعی بالینی و بهداشت روانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
علی‌نیا، وهاب
سبزی‌، محمد
جوادیان، سید‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت راهبردی از نگاه حضرت علی(ع)

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
محبی، محمد
احمد جواهری، سید فرشید
چاپ اول سال: 
1397

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
چاپ اول سال: 
1397

خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سنگه، پیتر
چاپ اول سال: 
1397

آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ابوالفضلی، الهام
آقاجانی، سیف‌اله
چاپ اول سال: 
1396

مهارت‌های زندگی (مهارت‌های رفتاری ویژه والدین)

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
محمد‌خانی، شهرام
موسوی چلک‌، حسن
نوری، ربابه
موتابی، فرشته
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی