علوم تربیتی

تند‌خوانی و مطالعه مؤثر به روش MP

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، زهره
پاشایی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

طراحی آموزش از نظر تا عمل

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
حاجی‌اسحاق، سهیلا
چاپ اول سال: 
1395

مهارت‌های معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان و دانشجویان

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مرادیان، مهدی
محبی‌راد، محمد
شیبانی، بهاره
چاپ اول سال: 
1395

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ای.ریز، رابرت
دمپسی، جان وی
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی