علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شکیبایی، گودرز
عزیزی‌فر، سیده‌نیوشا
سال چاپ: 
1399

آموزش شاد

مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
پیواسته، کلثوم
پیواسته، سکینه
سال چاپ: 
1399

سه سال = یک عمر؟ !

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
پور‌حسن هریس، صابر
نیکنام، بهمن
تیموری زرنقی، مقصود
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی