علوم تربیتی

آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دژکوهی، محمدجواد
قناعتی، مرضیه
سال چاپ: 
1399

شاخص‌های جهانی منزلت معلم

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دالتون، پیتر
مارچنارو، اسکار
دنیس، روبرت
ون شی، پو
سال چاپ: 
1399

مدیریت آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شکیبایی، گودرز
عزیزی‌فر، سیده‌نیوشا
سال چاپ: 
1399

متن آموزشی، سند فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سید‌ابراهیم
جوانبخت، فاطمه
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی