علوم تربیتی

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ای.ریز، رابرت
دمپسی، جان وی
چاپ اول سال: 
1396

نقش نظام آموزشی بر توسعه ایران معاصر

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
نصیری، مهدی
چاپ اول سال: 
1395

طراحی آموزشی(جلد2)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اسمیت، پاتریشیا‌ال
راگان، تیل‌من‌جی
چاپ اول سال: 
1396

سه کار مهمی که افراد موفق انجام می‌دهند

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مکسول، جان‌سی
چاپ اول سال: 
1396

طراحی آموزشی(جلد1)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اسمیت، پاتریشیا‌ال
چاپ اول سال: 
1396

کاربرد روش‌های نوین تدریس در آموزش و یادگیری دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
قلتاش، عباس
حسن‌زاده، حسین
غلامیان، رضا
علی‌پور، یعقوب
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی