فیزیک

دانشنامه نجوم و فضا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاسان، فابین
چاپ اول سال: 
1396

300 پدیده نجومی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ویلکینز، جیمی
دان، رابرت
چاپ اول سال: 
1396

آشنایی با فیزیک هسته‌ای و پرتوزایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاتنل، جان
جانسون، کنت
چاپ اول سال: 
1396

فیزیک دهم یاقوت (رشته ریاضی)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلزاری، محمد
برزوئی، امید
ابوطالبی، زهرا
چاپ اول سال: 
1396

کتاب آموزش و کار فیزیک 2 یازدهم رشته تجربی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کیانی، مصطفی
منوچهری، هدیه
چاپ اول سال: 
1396

کتاب آموزش و کار فیزیک 2 یازدهم رشته ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کیانی، مصطفی
منوچهری، هدیه
چاپ اول سال: 
1396

فیزیک یازدهم تجربی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کریمی، علی
چاپ اول سال: 
1396

فیزیک یازدهم ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کریمی، علی
چاپ اول سال: 
1396

فیزیک 2 یازدهم ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حسین‌پور، مجید
زرین‌کفش، حمید
کیانی، مصطفی
محمودی انزابی، امیر
مفتاح، محمدجعفر
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - فیزیک