مخابرات و ارتباطات دوربرد و پایه‌گذاران آن‌ها

چاپ اول سال: 
1395
مؤلف: 
معتمدی، اسفندیار
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
204ص.
شابک: 
9789640810354
پایه: 
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
چکیده: 
کتاب پیش رو به ارتباط و شکل‌های گوناگون آن میان انسان‌ها می‌پردازد. انگیزه برقراری ارتباط انسانی نیاز‌های مادی و معنوی در زندگی است. اختراع تلگراف زندگی انسان‌ها را متحول کرد و ماهواره‌ها و کامپیوتر‌ها یا فیبر نوری استفاده و کاربرد وسایل ارتباطی را فراگیر کردند.اثر حاضر به اهمیت آشنایی با مخابرات و جنبه‌های علمی و تاریخی آن برای جویندگان اشاره دارد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب