کاربرگ زیست‌شناسی 2 پایه یازدهم، علوم تجربی

نام مجموعه: 
بسته مدیریت کلاسی
سال چاپ: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
الوندی، حسین
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
56ص.
شابک: 
9786004640800
پایه: 
یازدهم
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کاربرگ ابزار عملیاتی‌کردن اهداف طرح درس است. کتاب حاضر یکی از اجزای بستۀ آموزشی محسوب می‌شود و نویسنده اصرار دارد از آن به عنوان برگۀ سنجش استفاده نشود. معلم کاربرگ را باید در ضمن تدریس و به عنوان مکمل طرح درس استفاده کند. کاربرگ حاضر به درس زیست‌شناسی پایۀ یازدهم علوم تجربی اختصاص دارد و محتوای آن در 24 هفتۀ آموزشی ارائه ‌شده است. برگه‌های کتاب قابل جداشدن هستند و می‌توان کاربرگ هر هفته را جداگانه به همراه داشت.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب