کنکور سراسری دانشگاهی

منطق کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کوهساری، سبا
سال چاپ: 
1398

ما فی آ

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
موسوی‌پور، سید مرتضی
سال چاپ: 
1398

شیمی دوازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فروزانفر، اکبر
زینالی، محمد‌حسین
چترچی، ابراهیم
سال چاپ: 
1397

زیست ترکیبی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عیسایی، محمد
شهابی، بهروز
سال چاپ: 
1398

جمع‌بندی زیست‌شناسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پناهی شایق، علی
سال چاپ: 
1398

روان‌شناسی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جعفری نطنزی، فاطمه
سال چاپ: 
1396

ادبیات فارسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نجات شجاعی، امیر
نظری، مهدی
سال چاپ: 
1396

آرایه ادبی انسانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نصراللهی، حمزه
سال چاپ: 
1396

تاریخ ادبیات عمومی انسانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نصراللهی، حمزه
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کنکور سراسری دانشگاهی