فارسی

سِمِنی زفن شًشی ابتدایی: زبان سمنانی، ششم ابتدایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
محمدخانی، ابوالفضل
دولتیان، علی
اعوانی، ابوالفضل
طاهریان، محمدرضا
ادب، مهدی
جدیدی، محمدرضا
سراج، فرشته
غایبی، مرضیه
نصیری، فریده
طباطبایی، خدیجه‌سادات
سال چاپ: 
1401

سِمِنی زفن پنجی ابتدایی: زبان سمنانی، پنجم ابتدایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدخانی، ابوالفضل
دولتیان، علی
اعوانی، ابوالفضل
طاهریان، محمدرضا
ادب، مهدی
جدیدی، محمدرضا
سراج، فرشته
غایبی، مرضیه
نصیری، فریده
طباطبایی، خدیجه‌سادات
سال چاپ: 
1401

سِمِنی زفن چاری ابتدایی: زبان سمنانی، چهارم ابتدایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدخانی، ابوالفضل
دولتیان، علی
اعوانی، ابوالفضل
طاهریان، محمدرضا
ادب، مهدی
جدیدی، محمدرضا
سراج، فرشته
غایبی، مرضیه
نصیری، فریده
طباطبایی، خدیجه‌سادات
سال چاپ: 
1401