داستان

تنهایی پر هیاهو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
هرابال، بهومیل
چاپ اول سال: 
1396

چرند و پرند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
دهخدا، علی‌اکبر
چاپ اول سال: 
1396

میشل استروگف

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ورن، ژول
چاپ اول سال: 
1396

تام سایر در غربت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تواین، مارک
چاپ اول سال: 
1396

باخانمان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مالو، هکتور
چاپ اول سال: 
1396

لطیفه‌های شیرین

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
لبش، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1397

ایلیاد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اولم استید، کاتلین
چاپ اول سال: 
1396

تام سایر

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
وود ساید، مارتین
چاپ اول سال: 
1396

گوژپشت نتردام

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مک فادن، دیانا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - داستان