جنبی و سرگرمی

سودو کو و معماهای تصویری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیکر، کریستین
سال چاپ: 
1398

بازی‌هایی برای فکر کردن

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
فیشر، رابرت
سال چاپ: 
1398

تقویت دقت و توجه در کودکان (2)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صادقی، داریوش
سال چاپ: 
1396

تقویت دقت و توجه در کودکان (1)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صادقی، داریوش
سال چاپ: 
1396

بازی با هوش

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
سلمانی‌زاده، علی
نوروزیان یدکی، اسماء
عباس‌زاده، ریحانی
معاشرتی، طیبه
سال چاپ: 
1397

کودک باهوش(جلد2)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
نوروزیان یدکی، اسماء
کارگر جابوز، اعظم
صدر مقدم، فاطمه
نعمت‌الهی، فرشته
سال چاپ: 
1397

کودک باهوش(جلد1)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
کارگر جابوز، اعظم
صدر مقدم، فاطمه
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - جنبی و سرگرمی