جغرافیا

اصول و مبانی GIS

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عربی، مهدی
حق‌بیان، سارا
چاپ اول سال: 
1395

رابطه منابع طبیعی با آموزش و پرورش

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
دهقانی دشتابی، ارسلان
چاپ اول سال: 
1395

ایران‌شناسی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
صحرایی، رضا‌مراد
سلطانی، مریم
شهباز، منیره
مرصوص، فائزه
شیرین‌بخش، زهره
چاپ اول سال: 
1395

ویلیام موریس دیویس

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
لین وان، گورپ
چاپ اول سال: 
1394

عباس سحاب

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی‌نیا، محمدجواد
چاپ اول سال: 
1394
Subscribe to RSS - جغرافیا