علوم اجتماعی

پشت فرمان مانیتور: سرگرمی در رسانه

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
امامی، سیدمجید
سال چاپ: 
1398

زنان اشتغال و باروری در ایران

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
رضایی، صفرعلی
سال چاپ: 
1399

توسعه پای دار: بررسی و نقد سند 2030

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رمضانی، حسین
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - علوم اجتماعی