علوم اجتماعی

زندگی سراسر فهم مسئله است: مسئله و مسئله‌شناسی در علوم اجتماعی و انسانی ایران

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فاضلی، نعمت‌الله
سال چاپ: 
1399