علوم اجتماعی

کیکاووس جهانداری

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
افراسیابی،‌ هما
سال چاپ: 
1395

جوان مسلمان و تمدن غرب

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حسن سلیمان، حسن
سال چاپ: 
1393

مجید اروانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
كتابدار
مؤلف: 
مرادی، فرید
سال چاپ: 
1394

مدیریت رفتار سازمانی بین‌المللی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
آدلر، نانسی جی
گاندرسن، آلیسون
سال چاپ: 
1394

مدیریت دانش: مبانی، فرایندها و کارکردها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
دانش‌فرد، کرم‌اله
ذاکری، محمد
سال چاپ: 
1394

نظریه توسعه؛ فرهنگ، اقتصاد، جامعه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ندروین پیترز، جان
سال چاپ: 
1394

چند کاوش در سیاست و جامعه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رییس‌دانا، فریبرز
سال چاپ: 
1394

فهم علم اجتماعی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
تریگ، راجر
سال چاپ: 
1394

اندیشه اجتماعی گئورگ زیمل

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
هله، هرست
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - علوم اجتماعی