علوم اجتماعی

نقش فرهنگ و معنویت در آسیب‌شناسی روانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
ملکی مجد، مهسا
اسداللهی، ساسان
سال چاپ: 
1398

تاب‌آوری اجتماعی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عابدی جبلی، مریم
احمدی، مهناز
پیرزاد، حسن
محلوجی، فرشته
سال چاپ: 
1398

اجتماع تنها (معماری اجتماعی بدن)

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
محمدی اصل، عباس
سال چاپ: 
1397

جامعه‌شناسی مصرف

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کاریگان، پیتر
سال چاپ: 
1396

مبانی جامعه‌شناسی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
عاطفی هنزنی، قربانعلی
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم اجتماعی