رشد و تکامل کودک

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
محمدی، احمد
حوائی، ناصر
محمدی، محمداقبال
محمدی، سینا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
222ص.
شابک: 
9786226445993
پایه: 
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
مربی
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودک می‌توان انحرافات آشکار از الگوهای طبیعی را بازشناخت و از این راه به وجود اختلال در کودک پی برد. مفاهیم بنیادی در رشد و تکامل، مراحل و جنبه‌های مختلف رشد و تکامل، نظریه‌های رشد و جنبه‌های رشد و تکامل، ارزیابی رشد وتکامل، رفلکس‌های رشدی و تکامل از تولد تا پنج‌سالگی، عنوان‌های فصل‌های این کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب