مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

رشد و تکامل کودک

مخاطب: 
مربی
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، احمد
حوائی، ناصر
محمدی، محمداقبال
محمدی، سینا
سال چاپ: 
1398

همه می‌تونن زرنگ باشن

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
تبریزی، نرگس
سال چاپ: 
1398

همراه شو عزیز... (استفاده از ظرفیت‌های مشارکت برای مربیگری)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
ترقی‌جاه، علی
کلوتی، امیر‌حسین
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان