مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

چند مصاحبه با کودکان پیش‌دبستانی درباره نقش الگوهای عروسکی، کارتونی در تحولات روانی، فرهنگی و اجتماعی آنان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
منطقی، مرتضی
سال چاپ: 
1400

چند مصاحبه با کودکان پیش‌دبستانی درباره نقش الگوهای عروسکی- کارتونی در تحولات روانی، فرهنگی و اجتماعی آنان جلد2

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
منطقی، مرتضی
سال چاپ: 
1400

جریان‌های رشدی و تربیتی کودکان در ابعاد جسمانی، شناختی، عاطفی، روانی، اخلاقی، معنوی و اجتماعی

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
ابوطالبی احمدی، تقی
سال چاپ: 
1399