علوم تربیتی

نگرشی نو در ارزشیابی تغییر هیچ‌ وقت آسان نیست

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
واتروت، کتی
چاپ اول سال: 
1395

چگونه با مدیر خود رفتار کنید؟

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جاشی، مانموهان
چاپ اول سال: 
1396

روش‌های ساده مدیریت استرس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
پرومود، باترا
چاپ اول سال: 
1396

ناب‌ترین معلمانه‌ها

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مؤیدنیا، ‌فریبا
چاپ اول سال: 
1396

آموزش بلوغ دختران

مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مهناز
عابدی، مریم
بدر، فرشته
چاپ اول سال: 
1396

سنجش کلاسی نوین

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
فری، بروس‌بی
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت دانش و سازمان‌های یاد‌گیرنده

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
قربانیان، حسین
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی