علوم تربیتی

فرهنگ آموزش و یادگیری: (یادگیری مشهود)

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
هتی، جان
چاپ اول سال: 
1397

مددکاری اجتماعی بالینی و بهداشت روانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
علی‌نیا، وهاب
سبزی‌، محمد
جوادیان، سید‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت مراکز یادگیری: مرکز یادگیری دانشگاه

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
زارعی زوارکی، اسماعیل
ابوالقاسمی، ابراهیم
چاپ اول سال: 
1396

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
چاپ اول سال: 
1397

طراحی آموزشی راهنمای عمل در کلاس درس

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
بیات، محسن
چاپ اول سال: 
1396

خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سنگه، پیتر
چاپ اول سال: 
1397

آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ابوالفضلی، الهام
آقاجانی، سیف‌اله
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی