علوم تربیتی

همراه خوب یا بد: بررسی آسیب‌های تلفن همراه

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
تاجیک اسماعیلی، سمیه
میرزایی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

مدیریت و برنامه‌ریزی برای دوران اولیه کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کلیک، فیلیس
چاپ اول سال: 
1397

راهنمای عملی نگارش طرح درس

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
آقازاده، محرم
نقی‌زاده، محرم
چاپ اول سال: 
1397

مدیریت مدارس بر مدار قانون

مخاطب: 
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
احمدی، رضا
چاپ اول سال: 
1397

سنجش عملکرد: راهنمای عملی سنجش میزان دانایی و توانایی فراگیران

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
کارشناسان
مؤلف: 
بروکهارت، سوزان
چاپ اول سال: 
1397

قوانین مدیریت

مخاطب: 
معلم
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
تمپلار، ریچارد
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی