علوم تربیتی

تدریس تلفیقی دوره ابتدایی تا متوسطه، (راهنمای یادگیری شخصی‌سازی‌شده و ادغام بر خط)

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
گراهام، چارلز آر
باروپ، جرد
شورت، سسیل آر
آرچامبالت، لینا
سال چاپ: 
1400

تربیت معلم به روایت اسناد: مصوبه‌های شورای عالی معارف، فرهنگ، آموزش و پرورش

مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
نوید ادهم، مهدی
روح‌بخش اله‌آباد، رحیم
سال چاپ: 
1399