علوم تربیتی

دلم جای دیگرست: مهارت‌های مدیریت فضای مجازی در خانواده

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
نصیری، بهاره
بختیاری، آمنه
طاهری، مرضیه
سال چاپ: 
1397

رشد و تکامل کودک

مخاطب: 
مربی
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، احمد
حوائی، ناصر
محمدی، محمداقبال
محمدی، سینا
سال چاپ: 
1398

در مسیر توسعه و آموزش: نگاهی به نیم قرن تلاش عبدالحسین نفیسی

مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
جعفریان، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1397

مدیریت کلاس درس (مبانی نظری و رویکرد‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
خدری، عبدالرضا
صالحی، مهدی
بیگی، هاجر
سال چاپ: 
1398

90 دقیقه تدریس 90 دقیقه زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
دهقان نیری، زهرا
خدامرادی، حجت‌اله
اسمعیلی گوجار، صلاح
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی