علوم تربیتی

آموزش بلوغ دختران

مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مهناز
عابدی، مریم
بدر، فرشته
چاپ اول سال: 
1396

سنجش کلاسی نوین

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
فری، بروس‌بی
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت دانش و سازمان‌های یاد‌گیرنده

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
قربانیان، حسین
چاپ اول سال: 
1395

مدیرموفق= مدرسه موفق: برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
سلطانی، حمید‌رضا
ذوالفقاری، حسین
قرق دردوست، زهره
چاپ اول سال: 
1395

بهداشت زیست محیطی در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
شب‌افروزان، صغری
عزت‌پناه اباتری، سکینه
چاپ اول سال: 
1395

مدیریت و آموزش حفاظت از محیط زیست در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
مدیر
مؤلف: 
شب‌افروزان، صغری
صفری، محمود
چاپ اول سال: 
1396

چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
نصرالهی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1395

چگونه کتاب بخوانیم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جی.آدلر، مارتیمر
لینکلن‌ون‌دورن، چارلز
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی