علوم تربیتی

تند‌خوانی و مطالعه مؤثر به روش MP

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، زهره
پاشایی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

طراحی آموزش از نظر تا عمل

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
حاجی‌اسحاق، سهیلا
چاپ اول سال: 
1395

مهارت‌های معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان و دانشجویان

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مرادیان، مهدی
محبی‌راد، محمد
شیبانی، بهاره
چاپ اول سال: 
1395

نقش نظام آموزشی بر توسعه ایران معاصر

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
نصیری، مهدی
چاپ اول سال: 
1395

طراحی آموزشی(جلد2)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اسمیت، پاتریشیا‌ال
راگان، تیل‌من‌جی
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی