علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شکیبایی، گودرز
عزیزی‌فر، سیده‌نیوشا
سال چاپ: 
1399

سه سال = یک عمر؟ !

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
پور‌حسن هریس، صابر
نیکنام، بهمن
تیموری زرنقی، مقصود
سال چاپ: 
1398

به سوی مدارس صلح‌آموز

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
بودین، ریچارد جی
سال چاپ: 
1398

ازدواج راهی به سوی کمال

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
منتظری، اعظم
سال چاپ: 
1398

دلم جای دیگرست: مهارت‌های مدیریت فضای مجازی در خانواده

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نصیری، بهاره
بختیاری، آمنه
طاهری، مرضیه
سال چاپ: 
1397

رشد و تکامل کودک

مخاطب: 
مربی
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، احمد
حوائی، ناصر
محمدی، محمداقبال
محمدی، سینا
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی