سه سطحی ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه

نام مجموعه: 
نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
گنجی، حمید
لنجان‌زاده اصفهانی، حمید
محمدی، داود
طبیب‌زاده، سید‌محمد
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
136ص.
شابک: 
9786000010065

دوره و درس:

پایه: 
هشتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
عددهای صحیح و گویا، عددهای اول، چند ضلعی‌ها، جبر و معادله، بردار و مختصات، توان و جذر از مباحث مطرح شده در این کتاب‌اند. در این کتاب سؤال‌ها در سه سطح "نسبتا دشوار"، "دشوار" و "دشوارتر" تهیه شده است. اولین سؤال هر بخش در گروه "نسبتا دشوار" قرار دارد. در ابتدای هر فصل برای هر مبحث کتاب، جدول و نمودار سطح‌بندی تهیه شده و در این جدول‌ها تعداد سؤال‌های هر سطح، شمارۀ سؤال‌ها و درصدهای مراجعه به آن مشخص گردیده است. در بخش مشخصات هر سؤال، زیرنویس‌هایی با توضیحات آمده است
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب