ریاضی

کتاب کار ریاضی7

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
امدادی، غلامرضا
بقایری، مجید
جهانگشا، الهام
جمشیدی‌پور، احمد
دلبری، احمد
چاپ اول سال: 
1396

خوارزمی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

کار ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریف‌پور، شقایق
عباسی، رمضان
خراسانی، امیر
چاپ اول سال: 
1395

اصول جبر 2 For Dummies

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جین استرلینگ، مری
چاپ اول سال: 
1396

آموزش ریاضی در مدارس امروز

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
کرامتی، محمدرضا
شالباف، عذرا
چاپ اول سال: 
1395

ریاضی سبز هفتم اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مقدسی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی