آموزش و پرورش

آن روزها؛ گاهی خنده، گاهی گریه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فرخ‌مهر، حسین
سال چاپ: 
1399

خاطرات اداری

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
جلیلی، حیدرعلی
سال چاپ: 
1399

توسعه پای دار: بررسی و نقد سند 2030

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رمضانی، حسین
سال چاپ: 
1398

رهنمای سعادت

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کوهستانی‌نژاد، مسعود
سال چاپ: 
1398

در مسیر توسعه و آموزش: نگاهی به نیم قرن تلاش عبدالحسین نفیسی

مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
جعفریان، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - آموزش و پرورش