آموزش و پرورش

تلفیق دیدگاه‌های بومی در برنامه‌های درسی: منبعی برای تدوین‌گران برنامه درسی، معلمان و مدیران

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
مکای، استن
لبل، لاری
پندن، شری
سال چاپ: 
1396