علوم تربیتی

کاربرد فنون تسهیلگری و مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
رنجبر، محمدرضا
سال چاپ: 
1396