فلسفه کودک

آموزش رفتار اخلاقی و خودشناسی در کلاس (p4c)

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
اکبری، احمد
جهانی، رضا
چاپ اول سال: 
1395

شاید سیب باشد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یوشی‌تکه، شینسوکه
چاپ اول سال: 
1396

مسیر پرواز خیال

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
صبری، فاطمه
افشم، نسترن
چاپ اول سال: 
1395

مبانی نظری فلسفه برای کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
قائدی، یحیی
چاپ اول سال: 
1395

اندیشه‌های همیشگی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسپیدکار، محبوبه
چاپ اول سال: 
1395

پله‌های نخستین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسپیدکار، محبوبه
چاپ اول سال: 
1395

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی 10

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
نوروزی، رضاعلی
عابدی‌ درچه، منیره
بدیعیان، راضیه
چاپ اول سال: 
1395

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی 9

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
نوروزی، رضاعلی
عابدی‌ درچه، منیره
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - فلسفه کودک