فلسفه کودک

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی 1

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
نوروزی، رضاعلی
عابدی‌ درچه، منیره
درخشنده، نگین
سال چاپ: 
1395

تیز فکری: مهارت فهم و سنجش استدلال

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
صفایی‌پور، حامد
یوسفی، الهام
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - فلسفه کودک