کتاب کار کودک-مربی

مهارت‌های دست‌ورزی: ویژه کودکان 4 تا 5 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
یاسینی، زهراسادات
خوش‌عاطفه، صنم
چاپ اول سال: 
1398

مهارت‌های دست‌ورزی 2: ویژه کودکان 5 تا 6 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
یاسینی، زهراسادات
خوش‌عاطفه، صنم
چاپ اول سال: 
1398

ما خوب فکر می‌کنیم

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
هیات مؤلفان
چاپ اول سال: 
1397

کتاب کار مهارت‌های زندگی- پیش‌دبستانی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
والدین
مؤلف: 
حسین‌پور، ثنا
چاپ اول سال: 
1397

کتاب علوم رده سنی 4 تا 5 سال

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
کلهر، لیلا
چاپ اول سال: 
1397

کتاب ریاضی رده سنی 4 تا 5 سال

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
کلهر، لیلا
چاپ اول سال: 
1397

ریاضی1:1 و2 و3 گروه سنی 3 تا 4 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
کیهانی، فریبا
قاسم‌زاده، فاطمه
فتح‌الله، بتول
یزدان‌دوست، رقیه
یوسفی، شهره
چاپ اول سال: 
1396

ریاضی1:2 و2 و3 گروه سنی 3 تا 4 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
کیهانی، فریبا
قاسم‌زاده، فاطمه
فتح‌الله، بتول
یزدان‌دوست، رقیه
یوسفی، شهره
چاپ اول سال: 
1396

مهارت‌های زندگی برای کودکان

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
غلامی، صدیقه
صفاری، آزاده
صفاری، بهاره
چاپ اول سال: 
1397

من و مهارت‌هایم

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رفعت‌پناه، مهدی
نظری، اعظم
محمدی، سیدعلی
مدنی، مریم
احمدی، سیامک
اسماعیل‌زاده، فریده
جعفری قمی، زهرا
ونکی، معصومه
محمد رضایی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کتاب کار کودک-مربی