علوم تربیتی

کاربرد روان‌شناسی در تدریس

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
درویل، لئونور ام.تی
سال چاپ: 
1395

مهارت‌های معلمی و تدریس اصولی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
خادمی، حمیدرضا
مظفری، زهره
وحدانی، مریم
سال چاپ: 
1396

چگونه با مدیر خود رفتار کنید؟

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جاشی، مانموهان
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی