علوم تربیتی

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه پایه نهم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
چاپ اول سال: 
1396

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه پایه هشتم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
چاپ اول سال: 
1396

آموزش بلوغ دختران

مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مهناز
عابدی، مریم
بدر، فرشته
چاپ اول سال: 
1396

سنجش کلاسی نوین

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
فری، بروس‌بی
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت دانش و سازمان‌های یاد‌گیرنده

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
قربانیان، حسین
چاپ اول سال: 
1395

مدیرموفق= مدرسه موفق: برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
سلطانی، حمید‌رضا
ذوالفقاری، حسین
قرق دردوست، زهره
چاپ اول سال: 
1395

سازه‌های تربیت

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
جعفرزاده، اکرم
رضازاده، حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی