علوم تربیتی

پرسش‌های بنیادین شیوه‌ای چالش‌برانگیز برای یادگیری

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌تای، جی
ویگنز، گرنت
چاپ اول سال: 
1396

نگرشی نو در ارزشیابی تغییر هیچ‌ وقت آسان نیست

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
واتروت، کتی
چاپ اول سال: 
1395

چگونه با مدیر خود رفتار کنید؟

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جاشی، مانموهان
چاپ اول سال: 
1396

روش‌های ساده مدیریت استرس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
پرومود، باترا
چاپ اول سال: 
1396

راههای افزایش کیفیت مطالعه راکم RAKM

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
امیری، معصومه
امینی، حسن
چاپ اول سال: 
1396

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه پایه نهم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
چاپ اول سال: 
1396

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه پایه هشتم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی