تفکر و سبک زندگی

آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی برای کودکان 14-8 سال)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نجفی، محمد
مرادی، محمدرضا
نوروزی، رضا‌علی
بابازاده، طاهره
سال چاپ: 
1394

سلامت تغذیه: تغذیه اثربخش، نوشیدنی‌ها، ریزمغذی‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پورعباسی، عطاالله
ابراهیم‌نژاد شیروانی، محبوبه سادات
جدیدیان، امیرحسین
سال چاپ: 
1394

سلامت روان: استرس از منظر دانش‌آموز، خواب مؤثر، یادگیری اثربخش

مخاطب: 
والدین
مشاور
مؤلف: 
پورعباسی، عطاالله
ابراهیم‌نژاد شیروانی، محبوبه سادات
سال چاپ: 
1394

بلوغ پسران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
میدلمن، امی
گران والد، کیت
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و سبک زندگی