مهارت‌های زندگی

مهارت مطالعه و یادگیری

مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
واعظی، محمد‌ابراهیم
سال چاپ: 
1396

نقشه‌ ذهن For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
راسلر، فلورین
سال چاپ: 
1396

ده فرمان در باب خودشناسی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1395

ده فرمان در باب خانواده‌ سالم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1395

ده‌فرمان در باب شاه‌کلید زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1395

ده فرمان در باب هنر تأثیرگذاری و نفوذ

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1395

خانواده مسلمان و فضای مجازی

مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
عاملی، سعیدرضا
سال چاپ: 
1396

100 راز خانواده شاد

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نی‌ون، دیوید
سال چاپ: 
1396

آموزش حقوق به دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
مؤلف: 
عبدی، عادل
سال چاپ: 
1395

راز مدیریت ذهن

مخاطب: 
دانش‌آموز
مشاور
هنرجو
مؤلف: 
طباطبایی، افشین
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی