مهارت‌های زندگی

سی روز تا آرامش

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
شیلپ شارما، رابین
سال چاپ: 
1397

دویست راز برای تسلط بر نفس

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
شیلپ شارما، رابین
سال چاپ: 
1397

ندای درونم می‌گفت زندگی این نیست

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدخانلی، لیلی
فرج‌زاده، منوچهر
سال چاپ: 
1397

آداب زندگی برای نوجوانان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
امینی پویا، حسین
سال چاپ: 
1397

دختران جسور

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فاویلی، النا
کاوالو، فرانچسکا
سال چاپ: 
1396

اطلاعات و احساسات

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
سال چاپ: 
1397

بحث و مناظره

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
سال چاپ: 
1397

سازماندهی ذهن

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
سال چاپ: 
1397

هوای تازه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی