مهارت‌های زندگی

تعارض: هدیه‌ای غیر‌منتظره، استفاده بهینه از کشمکش در زندگی و کار

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
هامیلتون، جک
سی‌من، الیزابت
گیی، شارلین
فری‌من، هیلاری
چاپ اول سال: 
1397

ندای درونم می‌گفت زندگی این نیست

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدخانلی، لیلی
فرج‌زاده، منوچهر
چاپ اول سال: 
1397

آداب زندگی برای نوجوانان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
امینی پویا، حسین
چاپ اول سال: 
1397

دختران جسور

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فاویلی، النا
کاوالو، فرانچسکا
چاپ اول سال: 
1396

اطلاعات و احساسات

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

بحث و مناظره

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

سازماندهی ذهن

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

هوای تازه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی