مهارت‌های زندگی

راهکارهای مقابله با ناکامی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
دهقانی، حمیده
سال چاپ: 
1399

آن یک چیز: حقیقتی بی‌نهایت ساده با نتایجی فوق‌العاده

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کلر، گری
پاپاسان، جی
سال چاپ: 
1399

ذهن حواس جمع: چگونه افسار زندگی‌تان را به دست بگیرید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ایال، نیر
سال چاپ: 
1399

بازی نامحدود

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سینک، سایمون
سال چاپ: 
1399

به سوی مدارس صلح‌آموز

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بودین، ریچاردجی
کرافورد، دناکی
شرامپ، فرد
سال چاپ: 
1398

نواندیشی و موفقیت

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ناظم، محمد
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی