مهارت‌های زندگی

آشنایی با مهارت های زندگی برای نوجوانان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سیف‌اللهی، پرتو
چاپ اول سال: 
1396

تند‌خوانی و مطالعه مؤثر به روش MP

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، زهره
پاشایی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

تصمیم بگیرید؛ رنج یا گنج

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌کلاتچی، استیو
چاپ اول سال: 
1396

مهارت مطالعه و یادگیری

مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
واعظی، محمد‌ابراهیم
چاپ اول سال: 
1396

نقشه‌ ذهن For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
راسلر، فلورین
چاپ اول سال: 
1396

ده فرمان در باب خودشناسی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1395

ده فرمان در باب خانواده‌ سالم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1395

ده‌فرمان در باب شاه‌کلید زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1395

ده فرمان در باب هنر تأثیرگذاری و نفوذ

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1395

خانواده مسلمان و فضای مجازی

مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
عاملی، سعیدرضا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی