کار و فناوری

نرم‌افزار فلش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

نرم افزار ارائه مطلب 2013

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

این کتاب برای پسران خطرناک است

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ایگلدن، گان
ایگلدن، هال
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری