خط عاشقی5: خاطرات عشق شهدا به پیر جماران‌(ره)

نام مجموعه: 
خط عاشقی
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
کاجی، حسین
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
88ص.
شابک: 
9786007874035
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
«وجود امام خمینی (ره) و برکات ایشان را تنها کسانی می‌توانند درک کنند که در جست‌و‌جوی تاریخ تحول باطنی انسان بر کره زمین ـــ که خاستگاه تحولات ظاهری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حیات او نیز هست ـــ به تاریخ انبیا رجوع می‌کنند.» نویسنده روایت‌هایی از عشق و ارادت شهیدان سید حمید هاشمی، محمد رودباری، سید اسدالله مدنی و... را به پیر و مرادشان، حضرت امام خمینی (ره)، به رشته تحریر در آورده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب