راهنمای عملی طراحی آزمون عملکردی

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
میرزایی، مرادعلی
صفریان، محمد
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
100ص.
شابک: 
9786004032278
مخاطب: 
معلم
مدیر
معرفی کتاب: 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و به خصوص ارزشیابی کیفی، نقش مهمی در جامعه انسانی بازی می‎کند. این کتاب برآن است که با بیان و تعریف علمی آزمون عملکردی، معرفی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی کیفی و همچنین اهداف، ابزار و ویژگی ارزشیابی کیفی و اشاراتی به پژوهش‌های پیشین در این زمینه، اهمیت توجه به ارزشیابی کیفی و تأثیرات بهره‌‏گیری از این روش را نمایان کند. این کتاب با برداشتی از نوشته‌های نظریه‌پردازان تعلیم و تربیت نوشته شده و نمونه‌های ارائه شده همکاران در کتاب موجود است تا سایر همکاران نیز بتوانند از این منبع بهره گیرند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب