علوم تربیتی

همراه خوب یا بد: بررسی آسیب‌های تلفن همراه

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
تاجیک اسماعیلی، سمیه
میرزایی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

مدیریت و برنامه‌ریزی برای دوران اولیه کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کلیک، فیلیس
چاپ اول سال: 
1397

راهکارهای افزایش دقت و تمرکز (8 تا 12 سال)

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
امیر آتشانی، زهرا
فاطمی شورابی، ندا
چاپ اول سال: 
1396

ارزشیابی کیفی- توصیفی ویژه والدین

مخاطب: 
والدین
مؤلف: 
مقنعی، محسن
داداشی رودباری، فروزنده
جانبازی، زبیده
حسینی، سیدمحمد
چاپ اول سال: 
1397

راهنمای عملی نگارش طرح درس

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
آقازاده، محرم
نقی‌زاده، محرم
چاپ اول سال: 
1397

مدلی برای راهنمایی معلمان در شناسایی و آموزش دانش‌آموزان مستعد در مدرسه

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
گروس، میراکا
کارولین، مریک
تارگت، راث
چافی، گراهام
مک‌لوید، براونی
بیلی، استان
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی