علوم تربیتی

راهنمای عمل رهبران مدارس مبتنی بر مطالعات بزرگ‌مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود

مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
تورانی، حیدر
بهراد، بهنام
سال چاپ: 
1401

آموزش از راه دور: راهنمای آموزش آنلاین برای مدرسان دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فیشر، داگلاس
هتی، جان
فری، نانسی
آلمارود، جان
سال چاپ: 
1400