علوم تربیتی

ارزشیابی کیفی- توصیفی ویژه والدین

مخاطب: 
والدین
مؤلف: 
مقنعی، محسن
داداشی رودباری، فروزنده
جانبازی، زبیده
حسینی، سیدمحمد
چاپ اول سال: 
1397

راهنمای عملی نگارش طرح درس

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
آقازاده، محرم
نقی‌زاده، محرم
چاپ اول سال: 
1397

بازی‌های دیجیتالی و پرورش خلاقیت در کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کافمن، جیمز.سی
گرین، گارو.پی
چاپ اول سال: 
1397

سنجش عملکرد: راهنمای عملی سنجش میزان دانایی و توانایی فراگیران

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
کارشناسان
مؤلف: 
بروکهارت، سوزان
چاپ اول سال: 
1397

فرزندپروری بدون شرط

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
کهن، الفی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی