علوم تربیتی

سنجش کلاسی نوین

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
فری، بروس‌بی
چاپ اول سال: 
1396

یادگیری معکوس در دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
برگمن، جاناتان
سمز، ارون
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت دانش و سازمان‌های یاد‌گیرنده

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
قربانیان، حسین
چاپ اول سال: 
1395

مدیرموفق= مدرسه موفق: برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
سلطانی، حمید‌رضا
ذوالفقاری، حسین
قرق دردوست، زهره
چاپ اول سال: 
1395

سازه‌های تربیت

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
جعفرزاده، اکرم
رضازاده، حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1395

بهداشت زیست محیطی در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
شب‌افروزان، صغری
عزت‌پناه اباتری، سکینه
چاپ اول سال: 
1395

مدیریت و آموزش حفاظت از محیط زیست در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
مدیر
مؤلف: 
شب‌افروزان، صغری
صفری، محمود
چاپ اول سال: 
1396

چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
نصرالهی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی