علوم تربیتی

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

مدیریت و برنامه‌ریزی کلاس‌های چندپایه

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
مرتضوی‌زاده، سید‌حشمت‌الله
چاپ اول سال: 
1396

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ای.ریز، رابرت
دمپسی، جان وی
چاپ اول سال: 
1396

توانمندسازی منابع انسانی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
زاهد بابلان، عادل
نجفی، حبیبه
چاپ اول سال: 
1396

رفتار شهروندی سازمانی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
اسلامیه، فاطمه
مصباحیان، اعظم
چاپ اول سال: 
1396

نظارت و راهنمایی آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
گلیکمن، کارل
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی