سلیمانی عزیز: گذری بر زندگی و رزم سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی

سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
طهماسبی، عالمه
موسوی، لیلا
قربانی، مهدی
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
256ص.
شابک: 
9786007874677
پایه: 
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر خاطرات یاران، نزدیکان و دوستان شهید سلیمانی است دربارۀ او و روزهای با هم بودنشان. خاطرات به صورت بسیار کوتاه و در نهایت در یک صفحه تنظیم شده‌اند. ساده و روان‌هستند و منبع نقل هر کدام نیز در انتهای خاطره ذکرشده‌است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب