دوره متوسطه نظری

تعداد: 241 - 270 از 3475
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
کاپیتان افسانه‌ای محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
حفظ موضوعی آیاتی از قرآن چشمه سخن کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)قرآن معلم, کارشناسان
مرگ حقیقت: یادداشت‌هایی در باره دروغ در دوران ترامپ ارسطو کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی معلم, کارشناسان
محاصره هوپا تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش
راز جنگل هزار‌دستان هوپا تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
رابین هود قدیانی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
پینوکیو: آدمک چوبی قدیانی تربیتی ابتداییداستان, فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مردان کوچک قدیانی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
افزایش عملکرد: انجام کارهای یک هفته در یک روز کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مدیریت زمان کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
جلسات مؤثر کلید آموزش کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی مدیر
هرم سعادت مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم, دانشجومعلمان
پرنده‌ رنگین‌بال سازوکار تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
اثر مرکب: آغاز موفقیتی بزرگ در زندگی و درآمد شما سازوکار کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم, مدیر, هنرآموز
تربیت خلاق و ماهرانه: مربیان خلاق متفاوت عمل می‌کنند سازوکار کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مشاور, هنرآموز
واگذاری کارها کلید آموزش کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی مدیر
پاداش نهایی: دلایل پنهانی شکل‌گیری انگیزه‌های ما کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شادی را انتخاب کن، چطور از روح و روان خود مراقبت کنیم ایران‌بان کمک آموزشی ابتداییمهارت‌های زندگی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
به سوی مدارس صلح‌آموز ایران‌بان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, هنرآموز
دیوان کامل بانوی ادب پارسی پروین اعتصامی آشنایی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
پشت فرمان مانیتور: سرگرمی در رسانه کانون اندیشه جوان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی معلم, کارشناسان
حقیقت و مصلحت کانون اندیشه جوان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم, دانشجومعلمان
جبر مقدماتی (از مقدمات تا المپیاد) خوشخوان کمک درسی متوسطه دوم(نظری)ریاضی دانش‌آموز, معلم دهم/ یازدهم/ دوازدهم
معادلات تابعی خوشخوان کمک درسی متوسطه دوم(نظری)ریاضی دانش‌آموز, معلم دهم/ یازدهم/ دوازدهم
دانش‌نامه اخترشناسی افق کمک آموزشی متوسطه اولعلوم تجربی, متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, دانشجومعلمان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
آموزش و کتاب کار آمار و احتمال پایه یازدهم (ویژه مهندس‌ها) خوشخوان کمک درسی متوسطه دوم(نظری)ریاضی دانش‌آموز یازدهم ریاضی- فیزیک
سورنا و تابوت ققنوس افق تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
سورنا و جلیقه آتش افق تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
منطقه آبی افق تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
دل به عشقت مبتلا شد: گزارشی از سفر اربعین 1396 به انضمام پدیده‌شناسی پیاده‌روی اربعین کتاب نیستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, كتابدار, دانشجومعلمان, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش