دوره متوسطه نظری

تعداد: 241 - 270 از 3808
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
فاطمه‌ای که تو یادمان دادی: دل‌نوشته‌های فاطمی، مهدوی انتشارات آیین فطرت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
یا زینب صبور بگو چگونه دل از حسین کندی: حکایت زینب علیهاالسلام بانوی مظلوم مقتدر انتشارات آیین فطرت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
رد نگاهت راه آسمان: دل‌نوشته‌های کربلایی انتشارات آیین فطرت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
علی‌اصغرم گل پرپرم، علی‌اصغر نبود: حکایت کربلا از زبان رباب علیهاالسلام انتشارات آیین فطرت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
با حمد جا را برای فرشتگان تنگ می‌کنیم: با حقیقت حمد آشنا بشیم انتشارات آیین فطرت کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی دانش‌آموز, معلم دهم/ یازدهم/ دوازدهم
ذکر است کسی که اهل شکر است: بیاید بشیم ذکر خدا، بعضیا ذکر می گن، بعضیا ذکر می شن انتشارات آیین فطرت کمک آموزشی ابتداییهدیه‌های آسمان, متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم, دانشجومعلمان
بینهایت: معارف کاربردی اسلام برای جوانان موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
بینهایت: معارف کاربردی اسلام برای جوانان موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
بینهایت: معارف کاربردی اسلام برای جوانان موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
مسائل برگزیده شیمی خوشخوان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)شیمی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
کارت قرمز برای خشم: راهنمای مدیریت خشم برای کودکان و نوجوانان شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی ابتداییمهارت‌های زندگی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, مشاور, هنرجو, هنرآموز ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مشاهیر شعر و ادب فارسی: مختصری بر شرح حال و آثار شاعران ایران از ابتدا تا قرن حاضر انتشارات ملک محمودی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز, معلم یازدهم/ دوازدهم
غیرتمندی و مقاومت موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
اخلاق مسئولیتی، رفتار با همکاران موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
فرماندهی و مدیریت به سبک جهادی موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
سرزندگی و شوخ‌طبعی خردمندانه موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
خودمراقبتی مالی موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
الگوی مصرف، چون مسافر زیستن موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
اخلاق‌مداری موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خداباوری در اندیشه و عمل موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
تضرع و توسل، ولایتمداری موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
دینداری حداکثری موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرآموز
مردم‌داری موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
درحریم خانواده موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آراستگی و پیراستگی درون موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
چشم بینا، دل بیدار: آگاهی، روشن‌بینی و روشنگری موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
دهه شصت مظلوم: حوادث و رویدادهای مهم دهه شصت انقلاب اسلامی و تلاش‌های مذبوحانه دشمنان موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
تاج بندگی(ویژه دختران نوجوان) موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی دانش‌آموز, هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
یک مرد و یک نامرد موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
جنگ نرم ایران و آمریکا" تقابل اعتقادی و مبنایی ایران و آمریکا، مراکز تصمیم ساز جنگ نرم در آمریکا و راهبردهای آن، تولید و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی" موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی معلم, کارشناسان