دوره متوسطه نظری

تعداد: 121 - 150 از 3474
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
فضیلت تعالی: شوخ‌طبعی، قدردانی، معنویت مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت شجاعت: شهامت، صداقت مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت شجاعت: پشتکار، سرزندگی مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت تعالی: امید، تحسین زیبایی مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت اعتدال: خویشتن‌داری، فروتنی مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت خرد: خلاقیت، روشنفکری مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت خرد: ژرف‌اندیشی، کنجکاوی، یادگیری مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت عدالت: انصاف، رهبری، کار گروهی مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت اعتدال: آینده‌نگری، بخشش مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مراقب جایزه‌هایت باش موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
خیام شهر قلم کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
حافظ شهر قلم کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
فردوسی شهر قلم کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
کیهان شهر قلم کمک آموزشی متوسطه اولمرجع, متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
ماهیان و دوزیستان شهر قلم کمک آموزشی متوسطه اولمرجع, متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
فناوری شهر قلم کمک آموزشی متوسطه اولکار و فناوری, متوسطه دوم(نظری)زیست‌شناسی دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
ژنتیک شهر قلم کمک آموزشی متوسطه اولمرجع, متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
بی‌مهره‌گان شهر قلم کمک آموزشی متوسطه اولمرجع, متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
انرژی و حرکت شهر قلم کمک آموزشی متوسطه اولمرجع, متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
پستانداران شهر قلم کمک آموزشی متوسطه اولمرجع, متوسطه دوم(نظری)زیست‌شناسی دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
اصول مذاکره For Dummies آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
مهارت سخن گفتن در جمع For Dummies آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
اصول ارتباطات For Dummies آوند دانش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
طرح درس آموزش زبان انگلیسی (TEFL) آوند دانش کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی معلم
راهنمای سبز میکی شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی ابتداییمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم پنجم/ ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
کنترل خشم در نوجوانان شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, مشاور هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
چه باید بکنی؟ وقتی که وحشت‌زده و نگرانی شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
چه باید بکنی؟ وقتی که می‌خواهی بهترین باشی شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در نظام آموزش عمومی کشور در ایام کرونایی بعثت کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, هنرآموز
چگونه بر سکوت انتخابی غلبه کردم (براساس زندگی واقعی) بعثت کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی معلم