علوم تربیتی

کارورزی (1) از تئوری تا عمل: الگوی عملی برای اساتید کارورزی، دانشجومعلمان، مهارت‌آموزان و معلمان پژوهشگر

مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
میرشجاعیان حسینی، سید‌عباس
میرشجاعیان حسینی، شیما‌سادات
سال چاپ: 
1400

106 قصه مناسب برای کودکان با اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی (بیش فعالی) همراه با رهنمودهایی برای افزایش توجه و کنترل رفتار

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پریرخ، مهری
مشهدی، علی
رحیمی، نجمه
سال چاپ: 
1399