علوم تربیتی

اصول و روش‌های تدریس: تأکید بر طراحی آموزشی و تدوین طرح درس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
کمیجانی بزچلوئی، ملیحه
حقانی، فریده
نصیری، فاطمه
ملکی‌آوارسین، صادق
ابراهیمی اورنگ، اکبر
جهدی‌کلوانق، هادی
سال چاپ: 
1398