علوم تربیتی

روش‌های ساده مدیریت استرس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
پرومود، باترا
سال چاپ: 
1396

راههای افزایش کیفیت مطالعه راکم RAKM

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
امیری، معصومه
امینی، حسن
سال چاپ: 
1396

تاثیر روش‏‌های تدریس بر یادگیری دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
هاشمی، میر‌سعید
نوری برمس، مرتضی
سال چاپ: 
1396

ناب‌ترین معلمانه‌ها

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مؤیدنیا، ‌فریبا
سال چاپ: 
1396

سنجش کلاسی نوین

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
فری، بروس‌بی
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی