روان‌شناسی

نظریه‌های شناختی و فراشناختی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بیات، محمدرضا
ابوترابی کاشانی، پریسا
چاپ اول سال: 
1396

آزمون‌های خودشناسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مک‌کوی، دوروتی
چاپ اول سال: 
1396

زوج‌درمانی خیانت

مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
گورامان، آلن‌.اس
چاپ اول سال: 
1396

اضطراب مرگ و سلامت روان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
دولتی، زینب
چاپ اول سال: 
1396

غلبه بر اضطراب در محیط‌های آموزشی

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1396

زندگی در لحظه

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
هاسن، جیل
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی