فولکلور کودکان: هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی کودکان

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
رسولی، جواد
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
120ص.
شابک: 
9789640813928
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر شامل هفت مقاله درباره فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی کودکان است. «درآمدی بر شناخت شاخص‌ها و انواع فولکلور کودکان»، «انواع ترانه‌های کودکان» و «اسلوب زبان در ترانه‌های شفاهی کودکان»، نام سه مقاله از این مقاله‌هاست. در مقاله اول، فولکلور کودکان، با هفت شاخص از فولکلور بزرگ‌سالان تفکیک شده است. «متن»، «زمینه» و «کنش» و «نشانه»، از جمله این شاخص‌هاست. در مقاله دوم، متن‌های منظوم کودکان به دو دسته تقسیم شده است؛ منظوم شفاهی بدون بازی کودکان و منظوم شفاهی در بازی کودکان که هر کدام به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود. نویسنده در مقاله «اسلوب زبان...» نگاهی به ترانه‌های کودکان خراسان کرده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب