علوم تربیتی

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
سال چاپ: 
1397

طراحی آموزشی راهنمای عمل در کلاس درس

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
بیات، محسن
سال چاپ: 
1396

خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سنگه، پیتر
سال چاپ: 
1397

آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ابوالفضلی، الهام
آقاجانی، سیف‌اله
سال چاپ: 
1396

مهارت‌های زندگی (مهارت‌های رفتاری ویژه والدین)

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
محمد‌خانی، شهرام
موسوی چلک‌، حسن
نوری، ربابه
موتابی، فرشته
سال چاپ: 
1396

مهارت‌های زندگی (مهارت‌های رفتاری، ویژه دانش‌آموزان)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
محمد‌خانی، شهرام
نوری، ربابه
موتابی، فرشته
سال چاپ: 
1395

معلم محبوب: یادنامه استاد عبدالمجید رشیدپور

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
دشتی، محمد
سال چاپ: 
1397

منشور تربیت

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مجدیان‌خو، مصطفی
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی