استثنایی

مشاور همراه آموزگار و اولیا: مدیریت مشکلات رفتاری و هیجانی شایع کودکان و نوجوانان در خانه و مدرسه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
محمدی‌پور، نعمت
حسینی، سیدکاظم
سال چاپ: 
1396

با ریاضی بازی کنیم: رویکردی نوین برای آموزش و درمان مشکلات ویژه یادگیری ریاضی دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
عباسپور، راضیه
سپهر، فاطمه
سال چاپ: 
1395