استثنایی

فعالیت‌های ادراکی- حرکتی برای کودکان: یک ملاک راهنمای پایه‌ای برای ایجاد مهارت‌های جسمانی و شناختی

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
‌جنستن، جیل‌آ
رمن، ملی
سال چاپ: 
1394

فناوری وارتباطات آموزشی: مسائل ونوآوری‌ها، فناوری برای دانش‌آموزان دارای اختلالات طیف اوتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
کول، دیمتریالورین‌انیس
سال چاپ: 
1395